Algemene Voorwaarden SVP Ceramics

Betalingsvoorwaarden
 • Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag dat vermeld staat op de website.
 • Voor deelnemers geldt na inschrijving aan een cursus of workshop een bedenktermijn van veertien dagen, in sommige gevallen duurt deze periode langer.
 • Het tarief voor een cursus, workshop of masterclass is inclusief materialen, tenzij dit bij de omschrijving op de website of bij het inschrijfformulier anders wordt aangegeven. Klei is exclusief en hierin zitten de stookkosten. Klei gekocht bij derden wordt wel gestookt, daar staat een betaling van 3 euro per droge kilo. Of kan worden afgekocht met een eenmalige betaling van 15 euro.
 • De betaling van het lesgeld wordt voldaan bij de eerste les van de cursus. Indien een deelnemer het cursusgeld niet heeft voldaan op de dag dat de betreffende cursus of workshop van start gaat wordt de deelnemer uitgesloten van deelname.
 • Het cursusgeld kan na een seizoen worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is in geen enkel geval mogelijk. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt.
Wijze van betaling
 • Bestaande klanten schrijven zich voor een herhalende cursus in op een inschrijfformulier in het atelier. Zij krijgen vervolgens een factuur per mail opgestuurd die zij voor aanvang van het volgende seizoen dienen te voldoen. Nieuwe klanten schrijven zich in via de website van SVP Ceramics
Annuleringsvoorwaarden
 • Een klant kan een inschrijving alleen annuleren wanneer dit binnen de gestelde bedenktijd van veertien dagen gebeurt. Na deze bedenktijd van veertien dagen heeft een klant geen recht meer op restitutie tenzij een vervangende deelnemer wordt gevonden.
 • SVP Ceramics kan een cursus of workshop annuleren wanneer: er voor een (nieuwe) cursus een te klein deelnemersaantal is of wanneer de betreffende docent uitvalt en er geen vervangende docent kan worden gevonden.
 • Mocht een cursus of workshop waarvoor een deelnemer zich heeft ingeschreven niet door kunnen gaan – door toedoen van SVP Ceramics – wordt de deelnemer daarvan op de hoogte gebracht. Wanneer het cursusgeld dan al is voldaan wordt het bedrag binnen veertien dagen teruggestort op het gebruikte rekeningnummer. Als een cursus geannuleerd wordt tijdens het cursusseizoen ontvangt de deelnemer alleen het cursusgeld voor het resterend aantal lessen retour. Wanneer een cursus tijdens het cursusseizoen moet worden beëindigd door een overmachtssituatie – buiten toedoen van SVP Ceramics – zoals bijvoorbeeld de Corona pandemie is er geen recht op restitutie. SVP Ceramics zal in zo’n situatie proberen inhaallessen te plannen zodra dat weer mogelijk is.
Een les inhalen
 • Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren mits daar in een andere groep ruimte voor is.* Per seizoen kun je twee gemiste lessen inhalen. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De cursist dient de te missen les uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de les per mail af te melden. Zonder afmelding is inhalen niet mogelijk. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De in te halen lessen vervallen wanneer de cursist is gestopt met de cursus en/of steeds per laatste les van de cursusserie. Het is in geen enkel geval mogelijk gemiste lessen in te halen na beëindiging van de cursus. In te halen lessen kunnen niet worden overgedragen aan derden. *Dit geldt niet voor beginners cursussen.
 • Ziekte docent: mocht de docent ziek zijn en de les niet door kunnen gaan zal in overleg deze les ingehaald worden. Dit geldt voor 1 les. Meer ziekte zal vallen onder overmacht. Hier komt geen restitutie voor.
  Mocht ziekte langdurig zijn zal er gezocht worden naar passende vervanging.
Overig
 • Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels. Deze zijn te vinden in het atelier.
 • De cursusleider behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien hij/zij hiervoor gegronde redenen kent.
  Indien noodzakelijk kan SVP Ceramics de algemene voorwaarden tussentijds aanpassen.
 • SVP Ceramics kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Schade aan- of vermissing van uw eigendommen zijn volledig voor uw eigen risico.